สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี

งานดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) จังหวัดนนทบุรี 
(ปี 2550-ปัจจุบัน)