อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

งานดูแลบำรุงรักษาระบบงาน Landscape อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
(ปี 2555-ปัจจุบัน)