เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า

งานดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
(ปี 2554-ปัจจุบัน)